Principiile de etică (“ethos” - caracter) și deontologie (“deon” - datorie și “logos” - știință) profesională și de cercetare sunt obligatorii pentru toți membrii Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, reglementând respectarea principiilor și a normelor morale:

 • libertatea profesională,
 • autonomia personală,
 • dreptatea și echitatea,
 • nediscriminarea și egalitatea de șanse,
 • eliminarea conflictelor de interese,
 • profesionalismul,
 • onestitatea și corectitudinea intelectuală,
 • transparența,
 • responsabilitatea,
 • respectul și toleranța.

Comisii de etică

 • Comisia de Etică a UNSTPB [link] (la nivelul universității),
 • Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) [link] pentru cultura eticii și integrității (la nivel național),
 • Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) [link] pentru normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare (la nivel național).

Principii etice universale

 • Principiul autonomiei: trebuie să respectăm dreptul fiecărei persoane de a decide liberă alegerile, scopurile şi proiectele proprii, fără nici o ingerinţă străină, pe baza propriilor sale credinţe şi valori. Trebuie să respectăm consimţământul informat în cercetare.
 • Principiul demnităţii: omul trebuie respectat ca valoare supremă şi incomparabilă; el nu trebuie tratat niciodată doar ca un mijloc pentru a ne atinge scopurile egoiste, ci ca scopul cel mai înalt. Şi avem dreptul să ne aşteptăm la acelaşi tratament. Demnitatea presupune respect reciproc şi toleranţă, interdicția calomniei, dezinformării, denigrării, transparenţa informaţiei ştiinţifice şi administrative, onestitatea şi corectitudinea intelectuală.
 • Principiul binefacerii: fă binele şi, dacă nu poţi face bine fără să faci simultan şi un rău, atunci e preferabil să nu acţionezi. Avem datoria de respectare a integrităţii profesionale, de a nu produce durere fără motiv oamenilor şi animalelor, de a urmări prin întreaga activitate binele comunităţii universitare şi al societăţii în sensul larg.
 • Principiul precauţiei: nu trebuie să acţionăm în modalităţi care pot fi dăunătoare în viitor chiar şi în condiţiile în care nu putem prezice exact care vor fi daunele şi cine vor fi cei afectaţi.
 • Principiul dreptăţii: trebuie să distribuim echitabil (nepărtinitor) bunurile şi serviciile universităţii, să nu discriminăm persoanele, să le apreciem după merit, nevoi, contribuţie şi responsabilitate ţinând cont de resursele disponibile, să eliminăm conflictele de interese.

Principii etice în valorificarea rezultatelor cercetării

 • Respectarea proprietății intelectuale: respectarea contribuției tuturor autorilor la realizarea unei publicații științifice, de exemplu care au adus o contribuție intelectuală semnificativă, au contribuit la revizuirea conținutului, etc. prin creditarea acestora ca co-autori.
 • Creditarea corectă a surselor: orice informație, studiu, material, idee etc. publicată anterior, care nu aparține persoanei în cauză și este folosită, trebuie să fie realizată obligatoriu cu citarea sursei/surselor:
  • Toate sursele externe folosite trebuie menționate și citate corespunzător.
  • Citare directă: textul importat identic (verbatim) din altă sursă este plasat între ghilimele, finalizat cu menționarea sursei de unde provine.
  • Parafrazare sau rezumat: reformularea sau rezumarea informațiilor informațiile din alte surse ce sunt reformulate sau rezumate, ca de exemplu idei, procese, argumente, concluzii, se realizează cu menționarea sursei de unde provin.
  • Date, rezultate, informații, grafice, tabele: menționarea sursei originale trebuie să se realizeze de fiecare datâ când se face referire, se adaptează, sau se refolosesc informații de acest gen din alte surse.
  • Autocitarea: refolosirea informațiilor publicate anterior de autor trebuie să se realizeze cu citarea adecvată a sursei respective.
  • Necreditarea adecvată a surselor folosite nu este acceptată. Aceasta reprezintă creditarea inadecvată sau incorectă a unei surse a unui alt autor, ca de exemplu menționarea ca autori a unor persoane care nu au contribuit la realizarea acelor rezultate intelectuale sau omiterea unor autori care au contribuit la conceperea și crearea unor materiale fără acordul acestora sau împotriva voinței lor.
 • Raportarea corectă a informațiilor: comunică rezultatele cercetării într-un mod corect, în conformitate cu realitatea și precis. Falsificarea și fabricarea conținutului nu sunt acceptate.
  • Falsificarea conținutului are loc atunci când o persoană sau un colectiv furnizează spre publicare sau distribuire materiale despre al căror conținut știe sau știu în mod explicit că este fals sau neadevărat la momentul publicării.
  • Falsificarea conținutului reprezintă fabricarea sau folosirea fără relevanță pentru conținutul în cauză a altor materiale ce sunt creația intelectuală a altor persoane.
  • Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de date manipulate, ajustate sau generate artificial fără a menționa explicit aceste aspecte conducând la falsa reprezentare a rezultatelor.
  • Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de rezultate manipulate sau sintetizate artificial ca fiind reale, fără a menționa aceste aspecte.
  • Falsificarea conținutului reprezintă folosirea de prezentări, descoperiri sau afirmații despre care se știe că sunt false dar sunt prezentate de-o manieră astfel încât să pară reale.
 • Plagiatul nu este acceptat. Se consideră ca fiind plagiat:
  • Procesul de asimilare sau reprezentare ca fiind personale a rezultatelor intelectuale ale altor persoane, de exemplu materiale scrise sau rezultate creative incluzând materiale publicate sau nepublicate, date, propuneri de cercetare, programe de calculator.
  • Copierea identică (verbatim) sau aproape identică a materialelor realizate de alte persoane.
  • Parafrazarea unor porțiuni din materiale ce aparțin altor persoane fără citarea sursei.
  • Copierea elementelor din materiale realizate de alte persoane, ca de exemplu copierea ecuațiilor, tabelelor, graficelor, ilustrațiilor, prezentărilor, fotografiilor care nu sunt publice sau nu pot fi folosite liber, fără citarea surselor.
  • Copierea identică sau aproape identică a unor materiale sau pasaje din acestea ce aparțin unei alte persoane cu citarea incorectă a sursei.
 • Autoplagiatul nu este acceptat: replicarea identică (verbatim) sau aproape identică a unei porțiuni semnificative din materialele sau rezultatele personale deja publicate, fără citarea sursei. Autoplagiatul nu se aplică publicării bazate pe materiale deja publicate de autor, dacă se face o referință clară la folosirea acestora în noul material.

Materiale de referință

 • Codul de Etică şi Deontologie Profesională Universitară al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București din Carta universității [link],
 • Ghidul practic de îndrumare asupra Codului de Etică al UNSTPB [link],
 • Ghidul de Integritate în Cercetarea Științifică realizat de CNECSDTI [link],
 • Ghidul de Etică pentru Autori al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [link].
Consiliul Școlii Doctorale (CSD) [link] soluționează toate sesizările primite din partea studenților-doctoranzi cât și din partea conducătorilor de doctorat. În cazul în care acestea depășesc competențele CSD, sunt înaintate comisiilor de specialitate din UPB, precum Comisia de Etică, pentru abateri de la etica și deontologia profesională și de cercetare.